English Vietnamese

Khách sạn - Nhà nghĩ


Khu nghĩ dưỡng Sun Spa Resort Khu nghỉ dưỡng: Sun Spa Resort

Hạng sao: 

Địa chỉ: Mỹ Cảnh - xã Bảo Ninh - thành phố Đồng Hới

Điện thoại/Fax: 3842999/3842842

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: sunsparesortvietnam.com


Khu nghĩ dưỡng: Bảo Ninh Beach Resort

Hạng sao: 

Địa chỉThôn Hà Dương - xã Bảo Ninh - thành phố Đồng Hới

Điện thoại/Fax:( 052) 3854688; 3854866/ (052) 3854689

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: baoninhbeachresort.com.vn


Farmstay Phong Nha Farmstay: Phong Nha

Địa chỉ: Thôn Hòa Sơn - xã Cự Nẫm - huyện Bố Trạch

Điện thoại: (052) 3675135

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.phongnhacave.com

Số phòng: 13


Homestay: Chày lập

Địa chỉThôn Chày Lập - xã Phúc Trạch - huyện Bố Trạch

Điện thoại: 01652659103

Website: www.chaylap.org

Số phòng: 07

Nhà gỗ ở Chày Lập