English Vietnamese

Khách sạn - Nhà nghĩ


Khu nghỉ dưỡng: Sun Spa Resort

Hạng sao: 

Địa chỉ: Mỹ Cảnh - xã Bảo Ninh - thành phố Đồng Hới

Điện thoại/Fax: 3842999/3842842

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: sunsparesortvietnam.com


Khu nghĩ dưỡng: …